Quyết định 48/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình tiếng Êđê cấp tiểu học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
58
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 48/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình tiếng Êđê cấp tiểu học

Mô tả BST Quyết định 48/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình tiếng Êđê cấp tiểu học

Để các bạn có thể cập nhật các quyết định một cách nhanh chóng và kịp thời, thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 48/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình tiếng Êđê cấp tiểu học. Các tài liệu trong BST hướng dẫn các bạn thực hiện theo đúng chương trình Bộ GD đề ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 48/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình tiếng Êđê cấp tiểu học

Cùng tham khảo Quyết định 48/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình tiếng Êđê cấp tiểu học dưới đây của thư viện eLib!

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ÊĐÊ CẤP TIỂU HỌC BỘ TR­ƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/ NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc đổi mới chư­ơng trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội;
Theo Kết luận của Hội đồng Quốc gia thẩm định Ch­ương trình tiếng Êđê cấp tiểu học, ngày 14 tháng 11 năm 2006 và Kết luận của Thư­ờng trực Hội đồng Quốc gia thẩm định Ch­ương trình tiếng Êđê cấp tiểu học ngày 10 tháng 5 năm 2007;
Theo đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tiếng Êđê cấp tiểu học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chương trình tiếng Êđê ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để biên soạn tài liệu giảng dạy và chỉ đạo dạy học tiếng Êđê ở cấp tiểu học.
Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản