Quyết định 4883/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 4883/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả BST Quyết định 4883/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mời các bạn tham khảo BST Quyết định 4883/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo dưới đây. Tài liệu trong BST này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 4883/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Quyết định 4883/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 215-QĐ/TW ngày 15/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 136-NQ/BCSĐ ngày 16/9/2014 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đảng ủy Bộ với Văn phòng Công đoàn Cơ quan Bộ và Văn phòng Đoàn thanh niên.
Văn phòng Đảng - Đoàn thể có nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy Bộ, Công Đoàn Cơ quan Bộ và Đoàn thanh niên Bộ về công tác Đảng theo quy định tại Quy định số 215-QĐ/TW ngày 15/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên theo quy định và nhiệm vụ khác do Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ giao.
Văn phòng Đảng - Đoàn thể là đầu mối sinh hoạt hành chính của cán bộ, công chức làm công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên; Văn phòng Đảng - Đoàn thể có Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng và một số cán bộ, công chức.
Điều 2. Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể có trách nhiệm xây dựng, trình Bí thư Đảng ủy Bộ phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đảng - Đoàn thể; quản lý và sắp xếp, phân công nhiệm vụ đối với công chức trong Văn phòng theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản