Quyết định 49/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý về giáo dục

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 49/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý về giáo dục

Mô tả BST Quyết định 49/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý về giáo dục

Đây là Quyết định 49/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý về giáo dục. ELib.vn luôn bổ sung và cập nhật đầy đủ các quyết định mới nhất tại đây giúp các bạn thực hiện đúng qui chế của ngành đề ra. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 49/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý về giáo dục

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 49/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý về giáo dục để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP HỌC SINH TÀN TẬT, KHUYẾT TẬT CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 05 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật;
Theo Biên bản kết luận ngày 24 tháng 06 năm 2007 của Hội đồng thẩm định Chương trình Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý về giáo dục hòa nhập học sinh tàn tật khuyết tật cấp trung học cơ sở;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
 

Đồng bộ tài khoản