Quyết định 50/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình môn Tiếng Anh và Tin học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
41
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 50/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình môn Tiếng Anh và Tin học

Mô tả BST Quyết định 50/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình môn Tiếng Anh và Tin học

Đến với các BST Quyết định 50/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình môn Tiếng Anh và Tin học dưới đây của thư viện elib, các bạn sẽ cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Các tài liệu này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp mong rằng sẽ hữu ích cho bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 50/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình môn Tiếng Anh và Tin học

Mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích trong BST Quyết định 50/2003/QĐ-BGDĐT Chương trình môn Tiếng Anh và Tin học dưới đây của chúng tôi.

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC Ở BẬC TIỂU HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/20002QH10 của Quốc hội;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định môn Tiếng Anh và Tin học ở bậc tiểu học;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định môn Tiếng Anh và Tin học ở bậc tiểu học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục Tiểu học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình môn tiếng Anh và Tin học dùng làm tài liệu giảng dạy môn tự chọn ở các trường tiểu học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chánh Văn phòng , Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đồng bộ tài khoản