Quyết định 50/2006/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
76
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 50/2006/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

Mô tả BST Quyết định 50/2006/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

BST Quyết định 50/2006/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các thông tin mới nhất, các quy định của Nhà nước, các hướng dẫn của cơ quan ban ngành. Hi vọng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác trên website eLib.vn của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 50/2006/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 50/2006/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ nghị định số 75/2006/ NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (Bổ túc trung học phổ thông).
Điều 2. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng cho giáo dục thường xuyên theo hình thức vừa làm vừa học và tự học có hướng dẫn.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 3004/GD-ĐT ngày 25/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Bổ túc trung học phổ thông.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản