Quyết định 50/2007/QĐ-BGDĐT công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 50/2007/QĐ-BGDĐT công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh

Mô tả BST Quyết định 50/2007/QĐ-BGDĐT công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh

Tham khảo Quyết định 50/2007/QĐ-BGDĐT công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh để nắm vững các qui định áp dụng theo ngành. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 50/2007/QĐ-BGDĐT công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh

Thư viện eLib mong BST Quyết định 50/2007/QĐ-BGDĐT công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh sẽ giúp cho bạn có thêm nguồn tư liệu hữu ích.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản