Quyết định 52/2007/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về dạy thêm học thêm

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 52/2007/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về dạy thêm học thêm

Mô tả BST Quyết định 52/2007/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về dạy thêm học thêm

Tham khảo BST Quyết định 52/2007/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về dạy thêm học thêm cùng nhiều tài liệu hay khác trên eLib.vn giúp bạn nắm được các thông tin cần thiết hoặc tìm hiểu về các qui định của Bộ GDĐT.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 52/2007/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về dạy thêm học thêm

Đây là một phần nội dung của Quyết định 52/2007/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về dạy thêm học thêm:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2020/SGD&ĐT-KHTC ngày 26 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định tạm thời về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này, định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị, trường học và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Đồng bộ tài khoản