Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
385
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên

Mô tả BST Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên

Các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành được thư viện eLib sưu tầm và chọn lọc trong BST Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định một cách chính xác và kịp thời nhất. Mời các bạn tham khảo trực tiếp tại website eLib hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên. Mời quý các bạn cùng tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THỂ LỰC HỌC SINH, SINH VIÊN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 57/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục thể thao đến năm 2010;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BGD&ĐT-UBTDTT ngày 29 tháng 12 năm 2005 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Thể dục thể thao về việc Hướng dẫn phối hợp quản lý và chỉ đạo công tác Thể dục thể thao trường học giai đoạn 2006 – 2010;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản