Quyết định 54/2007/QĐ-BGDĐT Bổ sung chuyên ngành quản lý đất đai

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 54/2007/QĐ-BGDĐT Bổ sung chuyên ngành quản lý đất đai

Mô tả BST Quyết định 54/2007/QĐ-BGDĐT Bổ sung chuyên ngành quản lý đất đai

Xem và download Quyết định 54/2007/QĐ-BGDĐT Bổ sung chuyên ngành quản lý đất đai về tham khảo để áp dụng các chính sách, qui định phù hợp trong công tác quản lý cũng như thực thi giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 54/2007/QĐ-BGDĐT Bổ sung chuyên ngành quản lý đất đai

Để tham khảo đầy đủ Quyết định 54/2007/QĐ-BGDĐT Bổ sung chuyên ngành quản lý đất đai quý bạn đọc cùng download BST nhé (hoàn toàn miễn phí)!

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀO KHỐI NGÀNH NÔNG NGHIỆP- LÂM NGHIỆP – THỦY SẢN, MÃ SỐ 60.62 TRONG DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2002/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căm cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cán bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 25/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung chuyên ngành Quản lý đất đai vào khối ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản, mã số 60.62 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản