Quyết định 56/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH Công Nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 56/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH Công Nghiệp

Mô tả BST Quyết định 56/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH Công Nghiệp

Thư viện elib trân trọng giới thiệu BST Quyết định 56/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH Công Nghiệp dưới đây. BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, mong rằng sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 56/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH Công Nghiệp

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Quyết định 56/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH Công Nghiệp của thư viện eLib dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 56/2003/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp In,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng công nghiệp In.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp In, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản