Quyết định 57/2008/QĐ-BGDĐT liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ Sở Giáo dục

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
65
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 57/2008/QĐ-BGDĐT liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ Sở Giáo dục

Mô tả BST Quyết định 57/2008/QĐ-BGDĐT liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ Sở Giáo dục

Đến với các BST Quyết định 57/2008/QĐ-BGDĐT liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ Sở Giáo dục dưới đây của thư viện elib, các bạn sẽ cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Các tài liệu này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp mong rằng sẽ hữu ích cho bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 57/2008/QĐ-BGDĐT liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ Sở Giáo dục

Mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích trong BST Quyết định 57/2008/QĐ-BGDĐT liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ Sở Giáo dục dưới đây của chúng tôi

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định về liên kết giáo dục quốc phòng ban hành trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học và cao đẳng; Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản