Quyết định 60/2008/QĐ-BGDĐT tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
56
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 60/2008/QĐ-BGDĐT tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên

Mô tả BST Quyết định 60/2008/QĐ-BGDĐT tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên

Mời các bạn tham khảo BST Quyết định 60/2008/QĐ-BGDĐT tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên dưới đây. Tài liệu trong BST này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 60/2008/QĐ-BGDĐT tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Quyết định 60/2008/QĐ-BGDĐT tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản