Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
55
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học

Mô tả BST Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học

Mời quý bạn đọc tham khảo Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học nhằm hiểu biết thêm về những quy định, điều lệ của pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học

Bạn có thể download miễn phí về máy Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học sau khi đăng ký thành viên trên thư viện Elib.vn

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ngày 27 tháng 6 năm 2007;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định này được dùng trong các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản