Quyết định 63/2007/QĐ-BGDĐT Cơ cấu thành viên của hội đồng thẩm định ngành về chương trình Giáo dục TCCN

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 63/2007/QĐ-BGDĐT Cơ cấu thành viên của hội đồng thẩm định ngành về chương trình Giáo dục TCCN

Mô tả BST Quyết định 63/2007/QĐ-BGDĐT Cơ cấu thành viên của hội đồng thẩm định ngành về chương trình Giáo dục TCCN

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan đến giáo dục TCCN cũng như các qui định của Bộ GD ban hành, chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp bộ sưu tập Quyết định 63/2007/QĐ-BGDĐT Cơ cấu thành viên của hội đồng thẩm định ngành về chương trình Giáo dục TCCN. Các bạn có thể tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 63/2007/QĐ-BGDĐT Cơ cấu thành viên của hội đồng thẩm định ngành về chương trình Giáo dục TCCN

Nội dung này chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 63/2007/QĐ-BGDĐT Cơ cấu thành viên của hội đồng thẩm định ngành về chương trình Giáo dục TCCN để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NGÀNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng thẩm định ngành về chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thẩm định ngành về chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản