Quyết định 64/2007/QĐ-BGDĐT ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 64/2007/QĐ-BGDĐT ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ

Mô tả BST Quyết định 64/2007/QĐ-BGDĐT ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ

Nhằm hỗ trợ tối đa việc tìm kiếm tài liệu của quý bạn đọc, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các Quyết định 64/2007/QĐ-BGDĐT ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ thành bộ sưu tập. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 64/2007/QĐ-BGDĐT ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 64/2007/QĐ-BGDĐT ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng tư vấn xây dựng Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ cao đẳng ngày 15 tháng 09 năm 2003.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ cao đẳng, bao gồm:
Ngành Công nghệ Tự động.
Ngành Công nghệ Cơ - Điện tử.
Ngành Công nghệ In.
Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô.
Ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng.
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử.
Ngành Công nghệ May.
Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện.
Ngành Công nghệ Nhiệt lạnh
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này ở trình độ cao đẳng.
Điều 3. Căn cứ chương trình khung quy định tại Quyết định này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng tổ chức xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.
Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản