Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
62
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Mô tả BST Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Cập nhật các quy định do nhà nước ban hành qua BST Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên dưới đây nhé! Tài liệu trong BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc cập nhật các quy định ban hành một cách nhanh chóng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu trong BST Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ;
Sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2030/BNV-CCVC ngày 10 tháng 7 năm 2008, Bộ Tài chính tại Công văn số 5538/BTC-HCSN ngày 14 tháng 5 năm 2008 và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1785/BLĐTBXH-TCCB ngày 26 tháng 5 năm 2008;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1712/QĐ-BĐH ngày 18 tháng 12 năm 1978 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản