Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
120
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh

Mô tả BST Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh

Với mong muốn giúp các bạn tìm kiếm các văn bản, biểu mẫu một cách nhanh chóng thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo để cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định của nhà nước.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh

Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh cùng nhiều văn bản, biểu mẫu khác đều được tập hợp tại eLib.vn, mời các bạn tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VỀ TIẾNG ANH THỰC HÀNH
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành ngày 22 tháng 3 năm 2008;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định kèm theo Quyết định này Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản