Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi

Mô tả BST Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan đến giáo dục cũng như các qui định của Bộ GDĐT ban hành, chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp bộ sưu tập Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi. Các bạn có thể tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi để xem.

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 34 CỦA QUY CHẾ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2006/QĐ-BGDĐT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nh­ư sau:
“3. Tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi và mức điểm tối thiểu để xét các loại giải
a) Tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi:
Tổng số giải (từ giải Khuyến khích trở lên) không quá 60% số thí sinh dự thi. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không quá 75% tổng số giải; số giải Nhất không quá 5% tổng số giải.
b) Mức điểm tối thiểu để xét các loại giải:
- Giải Nhất: 90% điểm tối đa (theo thang điểm);
- Giải Nhì: 80% điểm tối đa (theo thang điểm);
- Giải Ba: 70% điểm tối đa (theo thang điểm);
- Giải Khuyến khích: 60% điểm tối đa (theo thang điểm)”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Hiệu trưởng các trường đại học có các khối lớp trung học phổ thông chuyên và Hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Đồng bộ tài khoản