Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Mô tả BST Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định hiện hành để thực hiện cho đúng là điều cần thiết. Chính vì vậy, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật nhằm giúp các bạn tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ GIÁO DỤC, BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2006 VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG SƯ PHẠM HẾT HIỆU LỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết hiệu lực, gồm 165 văn bản (có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản