Quyết định 70/2007/QĐ-BGDĐT bộ chương trình khung giáo dục đại học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
60
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 70/2007/QĐ-BGDĐT bộ chương trình khung giáo dục đại học

Mô tả BST Quyết định 70/2007/QĐ-BGDĐT bộ chương trình khung giáo dục đại học

Đây là Quyết định 70/2007/QĐ-BGDĐT bộ chương trình khung giáo dục đại học Thư viện eLib.vn luôn bổ sung và cập nhật đầy đủ các quyết định mới nhất tại đây giúp các bạn thực hiện đúng qui chế của ngành đề ra. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 70/2007/QĐ-BGDĐT bộ chương trình khung giáo dục đại học

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 70/2007/QĐ-BGDĐT bộ chương trình khung giáo dục đại học để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo kết quả thẩm định ngày 22 tháng 3 năm 2007 của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học, bao gồm 14 chương trình khung của 14 ngành sau:
1. Kỹ thuật Nhiệt - Lạnh
2. Kỹ thuật Điện - Điện tử
3. Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá
4. Kỹ thuật Luyện kim
5. Kỹ thuật Hàng không
6. Kỹ thuật Thực phẩm
7. Kỹ thuật Dệt may
8. Kỹ thuật Mỏ
9. Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ
10. Kỹ thuật Dầu khí
11. Kỹ thuật Vật liệu xây dựng
12. Kỹ thuật Máy xây dựng
13. Kỹ thuật Cấp thoát nước
14. Kỹ thuật Cầu đường
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành trên ở trình độ đại học.
Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung quy định tại Quyết định này Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học và trường cao đẳng tổ chức xây dựng các chương trình giáo dục của trường mình; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.
Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Đồng bộ tài khoản