Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT Quy định tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT Quy định tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá

Mô tả BST Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT Quy định tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá

Để các bạn có thể cập nhật các quy định một cách nhanh chóng và kịp thời, thư viện elib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT Quy định tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá. Các tài liệu trong BST giúp các bạn cập nhật các thông tin, các quy định do Nhà nươc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT Quy định tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT Quy định tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá. Mời các bạn tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO NGOẠI KHOÁ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản