Quyết định 73/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 73/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở

Mô tả BST Quyết định 73/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở

Mời các bạn cùng tham khảo BST Quyết định 73/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. BST này, giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành mới nhất hiện nay. Ngoài ra, các bạn còn có thể xem thêm nhiều văn bản biểu mẫu khác tại website eLib.vn, hoặc download về tham khảo, miễn phí hoàn toàn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 73/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Quyết định 73/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG VỀ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở ngày 04 tháng 11 năm 2008;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung về đào trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở được dùng trong các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản