Quyết định 74/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
72
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 74/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức

Mô tả BST Quyết định 74/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Quyết định 74/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức thành bộ sưu tập này. Bạn có thể tải miễn phí BST về máy để tham khảo và phục vụ công việc đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 74/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 74/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông
Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông tại biên bản họp hội đồng ngày 12 tháng 09 năm 2007
Theo đề nghị của các ông : Cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Vụ trưởng vụ giáo dục trung học , Vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học, Vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính , Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản