Quyết định 74/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 74/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học

Mô tả BST Quyết định 74/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học

Các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành được thư viện eLib sưu tầm và chọn lọc trong BST Quyết định 74/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định một cách chính xác và kịp thời nhất. Mời các bạn tham khảo trực tiếp tại website eLib hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 74/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 74/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học. Mời quý các bạn cùng tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHĂM CẤP TIỂU HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội;
Theo Kết luận của Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học, ngày 30 tháng 12 năm 2006;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chương trình tiếng Chăm ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để biên soạn tài liệu giảng dạy và chỉ đạo dạy tiếng Chăm ở cấp tiểu học.
Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản