Quyết định 78/2008/QĐ-BGDĐT quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục ĐH

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 78/2008/QĐ-BGDĐT quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục ĐH

Mô tả BST Quyết định 78/2008/QĐ-BGDĐT quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục ĐH

BST Quyết định 78/2008/QĐ-BGDĐT quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục ĐH được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn khi tìm kiếm tài liệu tham khảo. Chúng tôi hi vọng, BST sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ cho quá trình công tác của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 78/2008/QĐ-BGDĐT quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục ĐH

Bạn có thể tải miễn phí BST Quyết định 78/2008/QĐ-BGDĐT quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục ĐH này về máy để tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 12 tháng 12 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; viện trưởng các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản