Quyết định 79/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp THPT

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
41
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 79/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp THPT

Mô tả BST Quyết định 79/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp THPT

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Quyết định 79/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp THPT thành bộ sưu tập này. Bạn có thể tải miễn phí BST về máy để tham khảo và phục vụ công việc đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 79/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp THPT

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 79/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp THPT để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ kết luận tại Biên bản nghiệm thu số 1824/TM-HĐTĐ ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Hội đồng thẩm định chương trình giáo trình, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng - an ninh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trung học phổ thông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế chương trình môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ. Việc áp dụng Chương trình ban hành theo Quyết định này đối với lớp 10, lớp 11, lớp 12 thực hiện từ năm học 2008-2009.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và thủ trưởng các cơ sở giáo dục có cấp học trung học phổ thông, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Đồng bộ tài khoản