Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xóa mù chữ

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xóa mù chữ

Mô tả BST Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xóa mù chữ

Với mong muốn giúp các bạn tìm kiếm các văn bản, biểu mẫu một cách nhanh chóng thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xóa mù chữ. Mời các bạn tham khảo để cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định của nhà nước.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xóa mù chữ

Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xóa mù chữ cùng nhiều văn bản, biểu mẫu khác đều được tập hợp tại eLib.vn, mời các bạn tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC VIÊN HỌC CHƯƠNG TRÌNH XOÁ MÙ CHỮ VÀ GIÁO DỤC TIẾP TỤC SAU KHI BIẾT CHỮ
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản