Quyết định 792/QĐ-BGDĐT Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 792/QĐ-BGDĐT Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Mô tả BST Quyết định 792/QĐ-BGDĐT Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Cập nhật các quy định do nhà nước ban hành qua BST Quyết định 792/QĐ-BGDĐT Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 dưới đây nhé! Tài liệu trong BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc cập nhật các quy định ban hành một cách nhanh chóng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 792/QĐ-BGDĐT Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu trong BST Quyết định 792/QĐ-BGDĐT Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;
Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX);
Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Trưởng Ban điều hành Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản