Quyết định 795/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Điều lệ Hội thi Văn hóa – Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
70
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 795/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Điều lệ Hội thi Văn hóa – Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú

Mô tả BST Quyết định 795/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Điều lệ Hội thi Văn hóa – Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú

Mời các bạn tham khảo các văn bản biểu mẫu trong BST Quyết định 795/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Điều lệ Hội thi Văn hóa – Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú dưới đây. Các văn bản này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 795/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Điều lệ Hội thi Văn hóa – Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Quyết định 795/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Điều lệ Hội thi Văn hóa – Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú. Mời các bạn cùng tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI VĂN HÓA – THỂ THAO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII – 2014
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ và cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội thi Văn hóa – Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ VII – 2014.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Giáo dục Trung học, Giáo dục Dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường phổ thông Dân tộc nội trú có học sinh tham dự Hội thi, các thành viên tham gia Hội thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đồng bộ tài khoản