Quyết định 81/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 81/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng

Mô tả BST Quyết định 81/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng

Mời quý bạn đọc tham khảo Quyết định 81/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng để hiểu biết thêm về những quy định, điều lệ của pháp luật về chương trình giáo dục quốc phòng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 81/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng

Hy vọng rằng BST Quyết định 81/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng sẽ giúp bạn đọc có thêm tư liệu tham khảo, phục vụ công việc tốt hơn.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ kết luận tại Biên bản nghiệm thu số 1824/TM-HĐTĐ ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Hội đồng thẩm định chương trình giáo trình, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng - an ninh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các trường đại học và cao đẳng, ban hành kèm theo Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09 tháng 5 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và sau đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Đồng bộ tài khoản