Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Mô tả BST Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

BST Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các thông tin mới nhất, các quy định của Nhà nước, các hướng dẫn của cơ quan ban ngành. Hi vọng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác trên website eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo. Các bạn cùng tham khảo nhé!

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản