Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
71
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng

Mô tả BST Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng

BST Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các thông tin, các quy định của Nhà nước, các hướng dẫn của cơ quan ban ngành. Hi vọng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác trên website eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng

Nội dung dưới đây chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng để xem.

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 03/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 tháng 02 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, giám đốc các Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Đồng bộ tài khoản