Quyết định 82/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Quyết định 82/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

Mô tả BST Quyết định 82/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

Cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định hiện hành để thực hiện cho đúng là điều cần thiết. Chính vì vậy, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Quyết định 82/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên nhằm giúp các bạn tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Quyết định 82/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

Đây là một đoạn trích trong BST Quyết định 82/2008/QĐ-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định số 05/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế trường trung học phổ thông chuyên và Quyết định số 14/2003/QĐ-BDG&ĐT ngày 26 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi một số điều trong Quy chế trường trung học phổ thông chuyên.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường đại học có trường, khối lớp trung học phổ thông chuyên; các Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và Hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên, trường trung học phổ thông chất lượng cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đồng bộ tài khoản