SKKN phát triển mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng mô hình xã hội học tập ở tỉnh Kiên Giang

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
138
lượt xem
15
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN phát triển mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng mô hình xã hội học tập ở tỉnh Kiên Giang

Mô tả BST SKKN phát triển mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng mô hình xã hội học tập ở tỉnh Kiên Giang

Bao gồm các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị, bộ sưu tập SKKN phát triển mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng mô hình xã hội học tập ở tỉnh Kiên Giang được chọn lọc từ các thầy cô giáo và các cán bộ quản lý giáo dục từ khắp các trường trong cả nước. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho quý vị các kinh nghiệm quản lý, giảng dạy hiệu quả. Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý tham khảo để nâng chất lượng công tác giảng dạy và quản lý giáo dục trong nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN phát triển mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng mô hình xã hội học tập ở tỉnh Kiên Giang

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập SKKN phát triển mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng mô hình xã hội học tập ở tỉnh Kiên Giang:

 Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục (GD) trong tỉnh có bước phát triển cả về quy mô và mạng lưới trường lớp, nhưng so với yêu cầu và tiềm năng vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập. Sự ra đời của các Trung tâm học tập cộng đồng (TT HTCĐ) đã góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học tại địa phương và gắn với sự phát triển của tổ chức Hội khuyến học (HKH). Tuy nhiên kết quả hoạt động của TT HTCĐ nhìn chung còn nhiều hạn chế. Hầu hết các TT chưa có trụ sở riêng, CB quản lý chủ yếu do HKH kiêm nhiệm. Các TT HTCĐ được thành lập trước khi có Luật GD 2005 và Quy chế 09 nên quá trình hoạt động gặp nhiều khó khăn. Do đó phát triển mạng lưới các TT HTCĐ trên địa bàn tỉnh là cần thiết trong quá trình thực hiên các mục tiêu phát triển GD trước mắt và lâu dài của tỉnh Kiên Giang.
A. CÁC CHỦ TRƯƠNG VỀ XÂY DỰNG XHHT VÀ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC Ở TỈNH KIÊN GIANG
1. Chủ trương của Đảng và Nhà nước

- Luật Giáo dục 2005 (Đ 46)
- Quyết định 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2005-2010.
- Thông báo số 268/TB- VPCP ngày 24/12/2007 về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về mô hình tổ chức, quản lý và cơ chế tài chính của các TT HTCĐ.
- Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
- Chỉ thị 02/2008/CT-TTg ngày 8/1/2008 về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn, ban hành kèm theo QĐ số 09/2008/QĐ- BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Thông tư 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.
- Thông tư 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng.
- Chỉ thị 07-CT/TU ngày 28/7/2004 của Ban thường vụ tỉnh ủy Kiên Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học.
- Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 4/10/2007 của TUKG thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW.
- Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015.

Quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý có thể tham khảo đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này và xem thêm các đề tài khác trong bộ sưu tập SKKN phát triển mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng mô hình xã hội học tập ở tỉnh Kiên Giang. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản