Thông tư 02/2012/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 02/2012/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng

Mô tả BST Thông tư 02/2012/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng

Mời quý bạn đọc tham khảo các văn bản - biểu mẫu trong bộ sưu tập Thông tư 02/2012/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng để nắm được các thông tin, các quy định hiện hành một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh chóng và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 02/2012/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu được tổng hợp trong bộ sưu tập Thông tư 02/2012/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng. Đồng thời, bạn cũng có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC.
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học và Chủ tịch Hội đồng Chương trình khung Khối ngành Sư phạm.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học.
Điều 2. Thông tư này và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 51/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục quốc phòng ghép môn.
Điều 3. Căn cứ chương trình khung ban hành tại Thông tư này, các đại học, học viện, trường đại học xây dựng chương trình đào tạo cụ thể của trường, tổ chức biên soạn, duyệt giáo trình các môn học ngành Sư phạm quốc phòng- an ninh, trình độ đại học để sử dụng chính thức trong trường.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Đồng bộ tài khoản