Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Mô tả BST Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Mời quý bạn đọc tham khảo Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam nhằm hiểu biết thêm về những quy định, điều lệ của pháp luật

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Tải miễn phí Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam trên Elib.VN để tham khảo.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2014 và thay thế Quyết định số 33/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Đồng bộ tài khoản