Thông tư 05/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 05/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Mô tả BST Thông tư 05/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành được thư viện eLib sưu tầm và chọn lọc trong BST Thông tư 05/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định một cách chính xác và kịp thời nhất. Mời các bạn tham khảo trực tiếp tại website eLib hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 05/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Đây là một đoạn trích trong BST Thông tư 05/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo:

THÔNG TƯ
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2009/TT-BGDĐT NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:
1. Điểm b khoản 1 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“b) Đối với các trường ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn chia cắt, giao thông không thuận tiện, điều kiện kinh tế khó khăn, cơ sở vật chất trường lớp thiếu thốn, không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 của Điều này, sở giáo dục và đào tạo lựa chọn phương án tổ chức thi và báo cáo giải trình với Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản.”
2. Điểm a khoản 3 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“a) Trong mỗi cụm trường, danh sách thí sinh được sắp xếp theo các bước sau:
- Bước 1. Xếp theo môn thi ngoại ngữ (trừ thí sinh giáo dục thường xuyên), thứ tự: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và môn thi thay thế;
- Bước 2. Xếp danh sách thí sinh phải thi của mỗi môn thi ngoại ngữ và thí sinh của giáo dục thường xuyên (nếu có) theo thứ tự a, b, c, ... của tên thí sinh.”
 

Đồng bộ tài khoản