Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
75
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm

Mô tả BST Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm

Mời quý bạn đọc tham khảo các văn bản - biểu mẫu trong bộ sưu tập Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp những nghị định, nghị quyết, thông tư nhằm giúp quý bạn đọc nắm vững những quy định hiện hành của nhà nước. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý bạn đọc!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm

Mời quý bạn đọc tham khảo đoạn trích các văn bản - biểu mẫu được trích ra từ bộ sưu tập Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm và xem thêm các văn bản khác trong bộ sưu tập này, hoặc trong các bộ sưu tập liên quan.

THÔNG TƯ
Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo kết luận của Hội đồng thẩm định và nghiệm thu Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp tại Biên bản họp Hội đồng ngày 31 tháng 7 năm 2011;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Đồng bộ tài khoản