Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
81
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng

Mô tả BST Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng

Tham khảo BST Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng cùng nhiều tài liệu hay khác trên eLib.vn giúp bạn các thông tin cần thiết tìm hiểu về các qui định của Bộ GDĐT. Xem và download về tham khảo để áp dụng các chính sách, qui định phù hợp trong công tác quản lý cũng như thực thi giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng

Tham khảo và download thêm nhiều tài liệu hay như Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng giúp quản lý công tác giáo dục tốt hơn.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỌC VÙNG VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên của đại học vùng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Đồng bộ tài khoản