Thông tư 10/2010/TT- BGDĐT ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ Đại học, cao đẳng

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
54
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 10/2010/TT- BGDĐT ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ Đại học, cao đẳng

Mô tả BST Thông tư 10/2010/TT- BGDĐT ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ Đại học, cao đẳng

Mời các bạn tham khảo Thông tư 10/2010/TT- BGDĐT ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ Đại học, cao đẳng trên thư viện Elib.VN, để cập nhập kiến thức mới nhất về Thông tư 10/2010/TT- BGDĐT

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 10/2010/TT- BGDĐT ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ Đại học, cao đẳng

Mời các bạn tham khảo Thông tư 10/2010/TT- BGDĐT ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ Đại học, cao đẳng miễn phí trên thư viện Elib

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ- CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác xã hội.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình khung Giáo dục đại học ngành Công tác xã hội, gồm:
1. Ngành Công tác xã hội, trình độ đại học.
2. Ngành Công tác xã hội, trình độ cao đẳng.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2010 và thay thế Quyết định số 35/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng. Chương trình khung kèm theo Thông tư này được dùng trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này ở trình độ đại học hoặc cao đẳng.
Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung quy định tại Thông tư này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng tổ chức xây dựng chương trình cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
 

Đồng bộ tài khoản