Thông tư 11/2012/TT-BGDĐT Chương trình môn học Giáo dục chính trị

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
58
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 11/2012/TT-BGDĐT Chương trình môn học Giáo dục chính trị

Mô tả BST Thông tư 11/2012/TT-BGDĐT Chương trình môn học Giáo dục chính trị

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu văn bản được chính phủ và các cơ quan nhà nước ban hành gần đây nhất. Chúng tôi sưu tầm và tổng hợp trong bộ sưu tập Thông tư 11/2012/TT-BGDĐT Chương trình môn học Giáo dục chính trị nhằm giúp quý bạn đọc cập nhật những thông tin, những quy định mới nhất. Thư viện Elib hi vọng bộ sưu tập này hữu ích đối với quý bạn đọc.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 11/2012/TT-BGDĐT Chương trình môn học Giáo dục chính trị

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Thông tư 11/2012/TT-BGDĐT Chương trình môn học Giáo dục chính trị. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, bạn còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào website eLib.vn của chúng tôi.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ DÙNG TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại Biên bản họp Hội đồng ngày 10 tháng 9 năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Môn học này thay thế cho môn học Chính trị đã được quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2010 về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2012 và thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Quyết định số 375/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 9 năm 1991 về việc ban hành Chương trình môn học Chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại các trường trung học chuyên nghiệp; Quyết định số 20/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 5 năm 2003 về việc ban hành Chương trình môn học Chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại các trường trung học chuyên nghiệp.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi thành Thông tư này./.

Đồng bộ tài khoản