Thông tư 13/2009/TT-BGDĐT ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 13/2009/TT-BGDĐT ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh

Mô tả BST Thông tư 13/2009/TT-BGDĐT ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh

Đến với các BST Thông tư 13/2009/TT-BGDĐT ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh dưới đây của thư viện elib, các bạn sẽ cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Các tài liệu này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp mong rằng sẽ hữu ích cho bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 13/2009/TT-BGDĐT ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh

Mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích trong BST Thông tư 13/2009/TT-BGDĐT ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh dưới đây của chúng tôi.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng – an ninh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành Thông tư như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 46/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng các trường trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường đại học sư phạm, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
 

Đồng bộ tài khoản