Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
79
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích

Mô tả BST Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích

Các tài liệu được chúng tôi tổng hợp trong BST Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, biết được các quy định ban hành hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bằng cách xem trực tiếp trên website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích

Đây là một trong những tài liệu được trích từ BST Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích. Các bạn cùng tham khảo nhé!

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002 – 2010;
Căn cứ chỉ thị số 1408 ngày 1 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 6 năm 2010
Điều 3. Chánh văn phòng; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Đồng bộ tài khoản