Thông tư 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP

Mô tả BST Thông tư 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP

Thư viện elib trân trọng giới thiệu BST Thông tư 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP dưới đây. BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, mong rằng sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Thông tư 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP của thư viện eLib dưới đây:

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2000/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỚI NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH, GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996, Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998,
Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học;
Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thành lập và quản lý các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nh­ư sau:
Ch­ương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng tham gia hợp tác đầu tư:
1. Thông tư này hướng dẫn các điều kiện, thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động của các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học .
2. Các cơ sở giáo dục có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không vì mục đích lợi nhuận, các cơ sở dạy nghề có vốn nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
3. Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:
a) Cơ sở giáo dục nước ngoài.
b) Tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài.
c) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
4. Nhà đầu tư Việt Nam bao gồm:
a) Cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
b) Đơn vị sự nghiệp có chức năng đào tạo
c) Tổ chức kinh tế gồm:
- Doanh nghiệp được thành lập - Theo Luật Doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp nhà nước được thành lập - Theo Luật Doanh nghiệp nhà nước
- Doanh nghiệp được thành lập - Theo Luật Đầu tư nước ngoài.
- Doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
- Hợp tác xã được thành lập - Theo Luật Hợp tác xã.
Điều 2. Hình thức đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo:
Các đối tượng quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 của Thông tư này được đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo một trong các hình thức đầu tư sau:
1. Thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức 100% vốn nước ngoài (gọi tắt là cơ sở giáo dục 100% vốn đầu tư nước ngoài). Cơ sở này thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư nước ngoài tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện hoạt động giáo dục - đào tạo.
2. Thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức liên doanh trên cơ sở Hợp đồng liên doanh ký giữa hai bên hoặc nhiều bên để đầu tư, thực hiện các hoạt động giáo dục - đào tạo tại Việt Nam (gọi tắt là cơ sở giáo dục liên doanh) .
3. Hợp tác giáo dục trên cơ sở Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa hai bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư thực hiện hoạt động giáo dục - đào tạo tại việt Nam, trong đó quy trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập pháp nhân mới.
(Sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).
Điều 3. Các nhà đầu tư được phép thành lập cơ sở giáo dục, hợp tác giáo dục ở các cấp học, bậc học và trình độ đào tạo
1. Cơ sở giáo dục 100% vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện các hoạt động giáo dục - đào tạo ở mọi cấp học, bậc học, trình độ đào tạo (từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học, sau đại học, đào tạo ngắn hạn) cho người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam.
2. Cơ sở giáo dục 100% vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện các hoạt động giáo dục - đào tạo trình độ Trung học chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo ngắn hạn (dạy ngoại ngữ, bồi d­ưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người nước ngoài và người Việt Nam).
3. Cơ sở giáo dục 100% vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện các hoạt động giáo dục - đào tạo trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học (­ưu tiên các lĩnh vực được thể hiện tại Phụ lục 1) cho người nước ngoài và người Việt Nam.
4. Thí điểm thành lập các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện hoạt động giáo dục trung học phổ thông dành cho người nước ngoài và người Việt Nam. 

Đồng bộ tài khoản