Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường cao đẳng

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường cao đẳng

Mô tả BST Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường cao đẳng

Để các bạn có thể cập nhật các quy định một cách nhanh chóng và kịp thời, thư viện elib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường cao đẳng. Các tài liệu trong BST giúp các bạn cập nhật các thông tin, các quy định do Nhà nươc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường cao đẳng

Đây là một đoạn trích trong BST Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường cao đẳng. Mời các bạn tham khảo:

THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Điều lệ trường cao đẳng như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ trường cao đẳng.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 07 năm 2009 và thay thế Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Cao đẳng.
Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trường cao đẳng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng các trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
 

Đồng bộ tài khoản