Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ TCCN

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 2 tài liệu

0
54
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ TCCN

Mô tả BST Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ TCCN

Nhằm giúp quý bạn đọc trình bày các mẫu đơn, các biểu mẫu văn bản đúng quy định của nhà nước, Thư viện elib đã tổng hợp các mẫu đơn, các biểu mẫu thành bộ sưu tập Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ TCCN trên website Elib.vn. Tiện lợi và dễ tìm kiếm là điều mà chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý bạn đọc.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ TCCN

Bạn có thể download miễn phí về máy Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ TCCN sau khi đăng ký thành viên trên thư viện Elib.VN

THÔNG TƯ
Ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Tài nguyên – Môi trường

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng thẩm định chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Công văn số 1163/BTNMT-TCCB ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ trung cấp chuyên nghiệp, gồm 07 chương trình khung của 07 ngành sau:
1. Biên chế bản đồ
2. Kỹ thuật môi trường
3. Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính
4. Quản lý đất đai
5. Quản lý nhà đất
6. Quản lý môi trường
7. Trắc địa-Địa hình-Địa chính
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2010. Các chương trình khung ban hành kèm theo Thông tư này được dùng trong các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Căn cứ các chương trình khung, thủ trưởng cơ sở giáo dục tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo cụ thể của trường mình; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do thủ trưởng cơ sở giáo dục thành lập.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này

Đồng bộ tài khoản