Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
58
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên

Mô tả BST Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu văn bản - biểu mẫu để cập nhật thông tin trong các nghị định, quyết định, thông tư, … do chính phủ hoặc các cơ quan ngang bộ ban hành. Elib.vn đã sưu tầm và tổng hợp các nghị định, quyết định, thông tư hướng dẫn thực hiện mới nhất trong bộ sưu tập Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên. Mời quý bạn đọc tham để cập nhật thông tin.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, các bạn còn có thể download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên.
Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Đồng bộ tài khoản