Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
59
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ

Mô tả BST Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ

Mời quý bạn đọc tham khảo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ trên thư viện Elib.VN nhằm hiểu biết thêm về những quy định, điều lệ của pháp luật, dễ dàng hơn trong việc thực hiện các thủ tục, quy định.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ

Bạn có thể download miễn phí về máy Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ sau khi đăng ký thành viên trên thư viện Elib.VN

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, thay thế Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ hoặc được phép đào tạo trình độ thạc sĩ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Đồng bộ tài khoản