Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
61
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức

Mô tả BST Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức

Tham khảo BST Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức cùng nhiều tài liệu hay khác trên eLib.vn giúp bạn các thông tin cần thiết tìm hiểu về các qui định của Bộ GDĐT. Xem và download về tham khảo để áp dụng các chính sách, qui định phù hợp trong công tác quản lý cũng như thực thi giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức

Tham khảo và download thêm nhiều tài liệu hay như Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức giúp quản lý công tác giáo dục tốt hơn.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VIỆC RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2014 và thay thế Quyết định số 1523/GD&ĐT ngày 06 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý các đoàn giáo dục và đào tạo ra nước ngoài công tác và các đoàn nước ngoài vào làm việc với ngành giáo dục và đào tạo, các hội nghị, hội thảo và các dự án quốc tế.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Ban quản lý các dự án, chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Đồng bộ tài khoản