Thông tư 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT hướng dẫn sử dụng kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2015

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT hướng dẫn sử dụng kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2015

Mô tả BST Thông tư 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT hướng dẫn sử dụng kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2015

Mời các bạn tham khảo BST Thông tư 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT hướng dẫn sử dụng kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2015 dưới đây. Tài liệu trong BST này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT hướng dẫn sử dụng kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2015

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Thông tư 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT hướng dẫn sử dụng kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo:

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
QUY ĐỊNH CÁC NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC Y TẾ TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học;
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế thống nhất quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, cụ thể như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học bao gồm: hoạt động y tế trường học; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; kinh phí và hệ thống tổ chức công tác y tế trường học.
2. Thông tư này áp dụng đối với các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là nhà trường), các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Mục đích kiểm tra, đánh giá
1. Làm căn cứ cho các cơ quan quản lý giáo dục, y tế và nhà trường đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động y tế trong trường học để xây dựng kế hoạch chỉ đạo và triển khai hằng năm.
2. Bảo đảm sự thống nhất, từng bước chuẩn hóa để thúc đẩy sự phát triển công tác y tế trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của học sinh trong nhà trường.

Đồng bộ tài khoản